Victims of Crime Office - link to homepage

Link to Crime Victims Helpline, Phone: 116 006
  Link to Commission for the Support for Victims of Crime Site

  Cairt Íospartaigh

   

   

  Cuireann an Chairt Íospartach agus Treoir don Chóras Ceartais Choiriúil síos ar an gcóras ceartais choiriúil ó thaobh dearcadh íospartaigh na coireachta de. Leagan sé síos do chearta agus do theidlíochtaí i leith na seirbhísí a thugann na gníomhaireachtaí stáit éagsúla a oibríonn le híospartaigh na coireachta.

   

  "Ciallaíonn ‘íospartach’ duine nádúrtha a d’fhulaing díobháil, lena n-áirítear díobháil fhisiciúil nó mheabhrach, fulaingt mhothúchánach nó caillteanas eacnamaíoch, ag eascairt go díreach as gníomhartha nó neamhghníomhartha ar sárú iad ar dhlí coiriúil Ballstáit."  – Creatchinneadh an AE maidir le Seasamh Íospartach in Imeachtaí Coiriúla (2001)

   

   Tugann gach cuid léargas ginearálta orthu seo a leanas:

    

  conas a fhreastalóidh an tseirbhís ort;

   

   

  mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís cad is féidir a dhéanamh;                

   

   

  ról na seirbhíse.

   

   

  Tugann Cuid 10 achoimre freisin ar íospartaigh agus an dlí, agus tá roinnt mionsonraí teagmhála úsáideacha i gCuid 11.

   

  Léiríonn gach cuid dáta an leagain atá ann. De réir mar a athraíonn eagraíochtaí difriúla chun seirbhísí a fheabhsú nó chun seirbhísí nua a sheachadadh chuig íospartaigh na coireachta, dréachtóidh siad leaganacha nua de chairteanna aonair, ag léiriú dáta an eagráin is deireanaí.

   

  Tabhair ar aird le do thoil nach bhfuil sa Chairt seo ach treoir. Ní cáipéis dhlíthiúil í agus ní thugann sí aon chearta dlíthiúla duit. 

   

   Tá an Chairt seo roinnte in 11 cuid (ar féidir gach ceann acu a íoslódáil i bhformáid pdf nó Microsoft Word) lena n-áirítear na cairteanna aonair seo a leanas:

   

  Cairt Íospartach agus Treoir don Chóras Ceartais Choiriúil (Íoslódáil pdf) pdf     (Íoslódáil Word) Microsoft Word  

   

  Cairt Líne Chabhrach Íospartaigh na Coireachta (Íoslódáil pdf) pdf      (Íoslódáil Word) Microsoft Word 

   

  Cairt An Gharda Síochána (na Gardaí) (Íoslódáil pdf) pdf    (Íoslódáil Word) Microsoft Word 

   

  Cairt na Seirbhíse Cúirteanna (Íoslódáil pdf) pdf   (Íoslódáil Word) Microsoft Word   

   

  Cairt an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (DPP) (Íoslódáil pdf) pdf     (Íoslódáil Word) Microsoft Word 

   

  Cairt na Seirbhíse Promhaidh (Íoslódáil pdf) pdf     (Íoslódáil Word)  Microsoft Word 

   

  Cairt na Seirbhíse Príosúin (Íoslódáil pdf) pdf    (Íoslódáil Word) Microsoft Word 

   

  Cairt an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil (Íoslódáil pdf) pdf    (Íoslódáil Word) Microsoft Word   

   

  Cairt na Seirbhíse Cróinéara (Íoslódáil pdf) pdf    (Íoslódáil Word) Microsoft Word   

   

  Cairt an Bhinse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla  (Íoslódáil pdf) pdf    (Íoslódáil Word) Microsoft Word 

   

  Íospartaigh agus an Dlí  (Íoslódáil pdf) pdf    (Íoslódáil Word) Microsoft Word 

   

  Sonraí Teagmhála Úsáideacha (Íoslódáil pdf) pdf    (Íoslódáil Word) Microsoft Word   

   

   

  Réamhrá ón Aire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí  (Íoslódáil pdf) pdf     (Íoslódáil Word) Microsoft Word    

   

   

  Brollach ó Chathaoirleach and Choimisúin um Thacaíocht d'Íospartaigh no Coireachta

                                                                                      (Íoslódáil pdf) pdf     (Íoslódáil Word) Microsoft Word     

   

   

  Réamhrá don Chairt Íospartach (Íoslódáil pdf) pdf   (Íoslódáil Word) Microsoft Word 

   

  Clúdach (íoslódáil pdf) pdf